Vragen

Kan ik participeren in een windpark?

Ja, participeren wordt mogelijk voor de Friese bevolking, voor bedrijven en organisaties.

Hoeveel elektriciteit levert een windmolen op?

Hoeveel elektriciteit een windturbine kan leveren, hangt van een aantal zaken af. Vooral de grootte van de wieken (de rotorbladen) en de plek waar de turbine staat zijn bepalend. Bij windmolens wordt gerekend in vermogen MW (megaWatt; één MW is 1.000 kW.
In windrijke gebieden levert een windturbine de meeste elektriciteit, bijvoorbeeld aan de kust of op de Noordzee. Verder het binnenland in, levert diezelfde turbine minder elektriciteit omdat het minder vaak en minder hard waait, maar nog altijd genoeg om de elektriciteit van veel huishoudens op te wekken. Het waait dus niet overal even hard en veel in Nederland. Er bestaat een windkaart van Nederland waarop die verschillen zichtbaar zijn.
Waren 20 jaar geleden windturbines met een vermogen van 75 kW nog zeer gebruikelijk, de meeste nieuwe moderne molens hebben een vermogen van 2 tot 3 MW. Leverde die ´oude´ turbine ongeveer 135.000 kWh stroom per jaar (ongerekend het elektriciteitsverbruik van 40 moderne huishoudens), een moderne turbine van 3 MW levert aan de kust al snel 6,6 miljoen kWh per jaar, genoeg voor bijna 2.000 huishoudens.
Op dit moment (oktober 2009) staat er in Nederland 2220 MW opgesteld, op land en op de Noordzee (bron: WSH). Daarbij zijn nog veel kleinere windmolens die in de komende jaren vervangen zullen worden door moderne modellen die meer elektriciteit kunnen leveren. Alle windturbines bij elkaar leveren jaarlijks ongeveer 5,2 miljoen MWh elektriciteit. Dat is 4,5 procent van alle elektriciteit die in Nederland wordt verbruikt (huishoudens, industrie, verkeer etc.). Omgerekend naar huishoudens is het genoeg stroom voor ongeveer 1,5 miljoen huishoudens.

Waarom staan windturbines soms stil?

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Als het niet of nauwelijks waait, draait de turbine niet. Als het te hard stormt (vanaf windkracht 10) staan de meeste windturbines uit veiligheidsoverwegingen stil. Ze zijn niet ontworpen voor dergelijke windsnelheden. Overigens zijn er steeds meer nieuwe typen die dan wél kunnen doordraaien. Een turbine kan ook stil staan vanwege onderhoud. De meeste, moderne windturbines kunnen meer dan 95% van de tijd gewoon draaien – als er wind is tenminste. Oudere windturbines zullen iets vaker stil staan omdat er meer onderhoud nodig is. En natuurlijk zijn er een aantal turbines die je nooit ziet draaien. Daar is dan iets bijzonders mee aan de hand. Ze zijn bijvoorbeeld buiten werking gesteld of het bedrijf dat ze neerzette is ermee gestopt. Je kunt het vergelijken met een fabrieksgebouw dat jaren leeg staat nadat het bedrijf vertrokken is. Of de fiets die niet meer gebruikt wordt, maar nog lange tijd met een ketting aan een hek vastgezet is. Alleen vinden we het van fietsen logisch om die ook stil te zien staan, van turbines verwachten we nu eenmaal dat de wieken draaien.

Waar vind ik meer informatie over regelgeving?

Algemene informatie van de overheid (Agentschap NL) over windenergie en regelgeving vindt u op: www.windenergie.nl

Is windenergie duurder dan andere vormen van duurzame energie?

Nee, windenergie op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie. Voor zonne-energie en andere vormen van duurzame energie moet de overheid veel meer subsidie per kWh beschikbaar stellen om ook deze vormen rendabel te kunnen maken.

Hoe lang duurt het om de energie terug te verdienen die nodig is om een windturbine te bouwen en te onderhouden?

Uit onderzoeken in onder andere Duitsland blijkt dat een windturbine de energie die nodig is voor de hele levenscyclus (bouwen, plaatsen, onderhoud, afbreken) in drie tot zes maanden terugverdient. Dat is in 2 tot 3 procent van de hele levensloop van de turbine, want een turbine levert 15 tot 20 jaar elektriciteit. In ongeveer diezelfde zes maanden heeft de turbine ook de uitstoot aan onder andere broeikasgas C02 die nodig is tijdens de hele levenscyclus ‘terugverdient’, omdat er geen fossiele brandstoffen nodig zijn bij de productie van elektriciteit uit wind. Energiecentrales die werken met kolen of gas blijven CO2 uitstoten.

Hoe zit het met subsidiemogelijkheden?

De kostprijs van windenergie is op dit moment hoger dan de prijs die ervoor wordt betaald op de energiemarkt. De overheid stelt subsidie beschikbaar om dit verschil te overbruggen. Een subsidie op basis van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) vult het verschil aan; voor een maximaal aantal kWh en een periode van maximaal 15 jaar.