Projecten

Pages-9-attachment1_Pages-1-attachment3_Pages-9-attachment1_Beabuorren.jpg

Aanbod600

Het Platform Duurzaam Fryslân heeft het bestuur van de Provinsje Fryslân een plan aangeboden om in 2020 de helft van de benodigde elektriciteit in de provincie duurzaam te leveren met behulp van windenergie op land. Aanbod600 is een concreet en ambitieus plan voor herstructurering van het huidige Friese windmolenpark met als doel: 5 keer zoveel productie van windenergie en 4 keer zoveel productiecapaciteit (600MW, voldoende voor het jaarlijkse verbruik van 565.700 huishoudens) met tweederde van het aantal molens. Dit is mogelijk door een combinatie van sanering, nieuwbouw en slim plaatsen van windmolens.

Het PDF vertegenwoordigt maatschappelijke marktpartijen en wil Aanbod600 samen met overheden verder uitwerken. Kern van het plan is samenwerking tussen markt en overheid in combinatie met een brede maatschappelijke participatie.
Download Aanbod600

Rapport Windbank Fryslân

In Aanbod600 is de concrete ontwikkeling van nieuwe windparken direct verbanden met de sanering van bestaande windmolens. Exploitanten van windmolens beschikken over ‘windrechten’. Exploitanten brengen deze in en verkrijgen hiermee een recht op deelname in een nieuw windpark. Dit eindrapport geeft een invulling van hoe dit in de praktijk zou moeten plaats vinden.
Dit project is inmiddels afgerond en u kunt hier het rapport downloaden.

Draagvlak Ontwikkeling windenergie Fryslân

Doelstelling is te laten zien hoe het draagvlak voor, en de beeldvorming rond windenergie kan worden verbeterd middels burgerparticipatie. Hierbij worden antwoorden gezocht op o.a. de volgende vragen:

- Hoe kan de opbrengst van windenergie ten goede komen aan de samenleving?
- Welke mogelijkheden biedt de opgewekte duurzame energie om bewustwording en draagvlak voor duurzame (wind)energie te vergroten?
- Wat is de beste manier om te communiceren over windenergie?
Geplande datum oplevering rapport is september 2012.
Zodra dit rapport definitief is kunt u dit rapport via onze website downloaden.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande dan kunt u contact opnemen met het projectbureau.